Ấm Tử Sa Nghi Hưng Đơn Phụng Trình Tường

Mã SP: 1421

Nguyên Khoáng Hồng Nê

Nghệ nhân Dương Thủy Định

Dung tích: 150 ml

Share:

Mô tả

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Đơn Phụng Trình Tường

Edit this from Woocommerce About Brand Tab